AWSDynamoDBTimeToLiveStatus Constants Reference

Declared in AWSDynamoDBModel.h

AWSDynamoDBTimeToLiveStatus

Constants

AWSDynamoDBTimeToLiveStatusUnknown

Declared In AWSDynamoDBModel.h.

AWSDynamoDBTimeToLiveStatusEnabling

Declared In AWSDynamoDBModel.h.

AWSDynamoDBTimeToLiveStatusDisabling

Declared In AWSDynamoDBModel.h.

AWSDynamoDBTimeToLiveStatusEnabled

Declared In AWSDynamoDBModel.h.

AWSDynamoDBTimeToLiveStatusDisabled

Declared In AWSDynamoDBModel.h.