AWSComprehendListKeyPhrasesDetectionJobsResponse

Objective-C

@interface AWSComprehendListKeyPhrasesDetectionJobsResponse

Swift

class AWSComprehendListKeyPhrasesDetectionJobsResponse