AWSComprehendListKeyPhrasesDetectionJobsResponse

@interface AWSComprehendListKeyPhrasesDetectionJobsResponse