AWSIoTDescribeAuthorizerResponse

@interface AWSIoTDescribeAuthorizerResponse