AWSS3GetBucketEncryptionOutput

@interface AWSS3GetBucketEncryptionOutput