AWSTranslateListTextTranslationJobsResponse

Objective-C

@interface AWSTranslateListTextTranslationJobsResponse

Swift

class AWSTranslateListTextTranslationJobsResponse