AWSKMSDescribeKeyResponse

@interface AWSKMSDescribeKeyResponse