AWSDynamoDBDescribeImportOutput

Objective-C

@interface AWSDynamoDBDescribeImportOutput

Swift

class AWSDynamoDBDescribeImportOutput