AWSDynamoDBExportTableToPointInTimeOutput

Objective-C

@interface AWSDynamoDBExportTableToPointInTimeOutput

Swift

class AWSDynamoDBExportTableToPointInTimeOutput