AWSDynamoDBRestoreTableToPointInTimeOutput

Objective-C

@interface AWSDynamoDBRestoreTableToPointInTimeOutput

Swift

class AWSDynamoDBRestoreTableToPointInTimeOutput