AWSDynamoDBRestoreTableToPointInTimeOutput

@interface AWSDynamoDBRestoreTableToPointInTimeOutput