CodingKeys

public enum CodingKeys : String, ModelKey