AWSPinpointTargetingCreateAppResponse

Objective-C

@interface AWSPinpointTargetingCreateAppResponse

Swift

class AWSPinpointTargetingCreateAppResponse