AWSPinpointTargetingCreateAppResponse

@interface AWSPinpointTargetingCreateAppResponse