AWSPinpointTargetingCreateSegmentResponse

@interface AWSPinpointTargetingCreateSegmentResponse