AWSPinpointTargetingCreateSegmentResponse

Objective-C

@interface AWSPinpointTargetingCreateSegmentResponse

Swift

class AWSPinpointTargetingCreateSegmentResponse