AWSPinpointTargetingListTagsForResourceResponse

Objective-C

@interface AWSPinpointTargetingListTagsForResourceResponse

Swift

class AWSPinpointTargetingListTagsForResourceResponse