AWSPinpointTargetingListTagsForResourceResponse

@interface AWSPinpointTargetingListTagsForResourceResponse