AWSPinpointTargetingCreateJourneyResponse

Objective-C

@interface AWSPinpointTargetingCreateJourneyResponse

Swift

class AWSPinpointTargetingCreateJourneyResponse