AWSPinpointTargetingCreateJourneyResponse

@interface AWSPinpointTargetingCreateJourneyResponse